אודות הישיבה
דבר ראש הישיבה
שעורי תורה כתובים
שיעורי תורה מוקלטים
קישורים מומלצים
עלון חודשי "מורשתנו"
כך היא גאולתם – אסופת מאמרים לפסח
צור קשרתפילין מגיל 9 או 13?
כיום, בארץ ישראל, נוהגים רוב המוחלט של הציבור שאין מרגילים ילדיהם למצות תפילין אלא סמוך למועד בר המצוה או רק ממנו והלאה, אך האם כך היה מעולם?
במשנה בברכות (ג ג) שנינו שקטנים פטורים מן התפילין. ונחלקו רש"י ור"ת (שם כ א) באיזה קטן מדובר. רש"י פי' שמדובר אפי' בקטן שהגיע לגיל חינוך, משום דסתם קטן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בהן. אך ר"ת פי' דמיירי בקטן שלא הגיע לגיל חינוך, אבל אם הגיע לגיל חינוך, חייב אביו להרגילו בתפילין. ואף לרש"י בקטן היודע לשמור עצמו מן ההפחה חייב בתפילין מגיל חינוך.
וכן מצינו בברייתא במסכת סוכה (מב א) 'ת"ר קטן היודע לנענע, חייב בלולב. להתעטף, חייב בציצית. לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין'. ופי' רש"י (שם) שאם יודע לשמור תפילין שלא יכנס בהם לבית הכְסא, אביו לוקח לו תפילין. ופירש עוד בסמ"ג שיודע להזהר להיות נקי לשמרן בקדושה וטהרה שלא ישן בהם, וכדאיתא בגמ' (שבת מט א) תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל הכנפיים. וכן מצינו בגמ' בערכין (ב א) הכל חייבים בתפילין, ופי' בגמ' לרבות קטן היודע לשמור תפילין.
וכף פסק בשו"ע (לז ג) 'קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא ישן ושלא יפיח בהם, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו'. הרי שמגיל חינוך והלאה חייב האב לקנות לבנו תפילין ולהרגילו להניחם. וגיל חינוך הוא תשע או עשר, בהתאם לחריפותו של הנער.
אלא שהרמ"א כתב 'אין לקטן להניח תפילין אלא מהגיעו לגיל שלוש עשרה (ויום אחד) וכן נהגו, ואין לשנות'. והוא ע"פ דברי בעל העיטור שפי' את הגמ' בסוכה בקטן שהגיע לגיל שלוש עשרה (ויום אחד). והא דקרי ליה קטן משום דלחיוב מצוות בעינן שני תנאים, גיל שלוש עשרה וסימני בגרות. והכא דחזינן דהגיע לכלל שלוש עשרה שנים, חייב בתפילין, אף דלא ידעינן דהביא סימני בגרות.
והב"ח תמה מאוד על פסק הרמ"א בזה, שנקט כדעת בעל העיטור כנגד רוב שיטות הראשונים. ולכן כתב שמה שכתב הרמ"א דכן נהגו, הינו דוקא רוב העולם שאינם יודעים לשמור התפילין בטהרה, וע"כ קטן הלומד תלמוד, ויודע לשמור עצמו בטהרה, אפי' מגיל שנים עשר חייב בתפילין. וכ"כ המ"א (שם) להקדים הנחת תפילין עד שלושה חדשים קודים הבר מצוה. וכ"כ בעולת תמיד לחלוק על הרמ"א, וכתב שהמנהג לחנך את הילדים מגיל עשר בהנחת תפילין. וכ"כ המהר"ש הלוי. וכ"כ ר' יוסף מולכו בספרו שולחן גבוה (שם) שבסלוניקי נהגו דור אחר דור כדעת מרן, לחנך בניהן במצות תפילין, שנה או שנתיים קודם שהגיעו לגיל שלוש עשרה שנים, ולא חששו כללל לסברת בעל העיטור והרמ"א. וכן העיד הרב יצחק פלאג'י בספרו יפה ללב שאביו הרגילו בתפילין כשהגיע לגיל אחד עשרה.
וביחס לברכה על התפילין נחלקו בזה האחרונים, יש שכתבו שיברך ויש שאסרו

לסיכום: לדעת מרן ודאי שיש להקדים הנחת תפילין החל מגיל חינוך, בהתאם לחריפותו של הילד. ולדעת האשכנזים, דעת הרמ"א שאין להניח אלא משלוש עשרה ואילך, ודעת המ"א להקדים חודשיים שלושה קודם.

 
הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
עוד |
  חזור